CÔNG TÁC BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;
Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã triển khai các công tác để xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực khai thác nước của  nhà máy nước Võ Cạnh công suất 98.000 m3/ ngày đêm,  (thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung) và nhà máy nước Xuân Phong công suất 15.000 m3/ngày đêm (thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh).
Ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 2146/QĐ-UBND về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý.
image 20180323085135 1
( Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt – nhà máy nước Xuân Phong – Thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang)
image 20180323085135 1
( Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt – nhà máy nước Võ Cạnh – Thôn Võ Canh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang)
Thực hiện Quyết định 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công ty xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân tại các xã  Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Diên Phú, khu vực dọc hai bên bờ sông Cái, để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ vệ sinh môi trường và giữ gìn vệ sinh nguồn nước.
image 20180323085135 1

image 20180323085135 1

image 20180323085135 1


Designed by: Vinacom co.,ltd