KHAWASSCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Ngày 16/4/2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHAWASSCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 301 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25.971.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Năm 2020 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế xã hội của cả nước, trong đó có Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lũ liên tiếp xảy ra. Khó khăn nối tiếp khó khăn, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được như sau: tổng doanh thu 330 tỷ đồng, đạt 90,38% kế hoạch, nộp ngân sách 20,8 tỷ đồng. Sản lượng nước sạch tiêu thụ đạt gần 45 triệu m3, đạt 93% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, KHAWASSCO đã không ngừng đầu tư mới, cải tạo, mở rộng mạng lưới cấp nước; đầu tư trang thiết bị, cải tạo sửa chữa nhà máy, trạm bơm; tăng cường công tác chống thất thoát; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả kế hoạch cấp nước an toàn, đặc biệt đối với công tác kiểm soát chất lượng nguồn nước.
Đại hội đã thông qua các nội dung sau với tỷ lệ tán thành 100%: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, chi cổ tức phần lợi nhuận còn lại năm 2018, kế hoạch cổ tức 2021; báo cáo quyết toán thù lao năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp để đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm; tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2021; tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát; bầu bổ sung một thành viên HĐQT đối với ông Trương Khắc Hoành và một thành viên Ban kiểm soát đối với ông Quách Vĩnh Bình.
20200320 101235
Ông Nguyễn Văn Đàm – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
20200320 101235
Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội
20200320 101235
Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát
20200320 101235
Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thưởng niên 2021 đã được thông qua tại Đại hội. Đại hội kết thúc với sự nhất trí cao và tinh thần phấn khởi của toàn bộ cổ đông


Designed by: Vinacom co.,ltd