Bảng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ năm 2011 đến 2014

Thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Trích Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND - "Điều 1: Sửa đổi khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 như sau:
1. Phí bảo vệ môi trương đối với nước thải sinh hoạt:
a. Đối tượng chịu phí: Hộ gia đình sử dụng hệ thống cấp nước sạch ử thành phố Nha Trang hoặc tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch); cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối với hệ thống xử lý nước tập trung của Thành phố; cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; các cơ quan hành chính sự nghiệp; các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp; các đơn vị an ninh, quốc phòng;...
b. Đối tượng miễn thu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo
c. Mức thu phí:
Đơn vị : đồng/m3 sước sạch
 Đối tượng thu phí  Năm 2011  Năm 2012  Năm 2013 Năm 2014 
 1. Hộ gia đình  800 1.000  1.350   1.450
 2. Cơ quan hành chính, sự nghiệp  1.200 1.600  2.050  2.450 
 3. Cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối với hệ thống xử lý nước tập trung của Thành phố  1.600 2.050  2.550  2.850 
4. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ 1.800 2.300 2.850 3.100
"


Designed by: Vinacom co.,ltd