ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị công ty và UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang.

( Cổ đông làm thủ tục tham dự Đại hội)
Chủ tọa đại hội gồm các ông: Nguyễn Văn Đàm – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Văn Huy – Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đình Hà – Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiêm thành viên Ba kiểm soát công ty; Thư ký đại hội : bà Võ Thị Khánh Hòa – Thư ký công ty và ông Hoàng Long – Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng.
   
Tham dự Đại hội có 298 cổ đông, đại diện cho 25.944.600  cổ phiếu, chiếm tỷ trọng  99,79% trên tổng số 26.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 Đại hội đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua các vấn đề quan trọng: Kết quả sản xuất -kinh doanh năm 2016  và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017; Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tỷ lệ cổ tức chi trả 2016, kế hoạch cổ tức 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017…
( Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội)
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, tài khóa 2016 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17h00 ngày 21/4 /2017.
 


Designed by: Vinacom co.,ltd