Bảng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng từ năm 2015 đến 2018

Trích Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND - "Điều 1: Mức thu phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh áp dụng từ năm 2015 đến năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau:
1. Phí thoát nước đô thị:
 a. Đối tượng chịu phí: Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các  đơn vị anh ninh quốc phòng có sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cung cấp; Cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối với hệ thống thoát nước tập trung của thành phố.
b. Đối tượng không thu phí: Hộ gia đình sử dụng hệ thống cấp nước sạch ở các xã thuộc thành phố; Hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; các cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải riêng chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước tập trung của thành phố;
c. Đối tượng miễn thu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo;
d. Mức thu phí và lộ trình thu phí:
Đơn vị : đồng/m3
 TT Đối tượng thu phí
 Mức thu phí
 Năm
2015
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
 1  Hộ gia đình
 1.600 1.760
1.950
 2.150
 2  Cơ quan hành chính sự nghiệp
 2.700  2.970  3.270  3.600
 3  Cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối với hệ thống thoát nước tập trung của thành phố.
 3.140  3.450  3.800  4.180
 4  Cơ sở kinh doanh dịch vụ.
 3.410  3.750  4.130 4.550
...
Designed by: Vinacom co.,ltd