Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 08 năm 2022


XEM THÊM

Kết quả 99 thông số chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 30 tháng 9 năm 2022. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng thực hiện 11/15/2022 4:24:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 19 tháng 10 năm 2022. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện 11/11/2022 8:39:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 10 năm 2022 11/15/2022 4:01:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 30 tháng 09 năm 2022. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện 11/1/2022 9:28:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 09 năm 2022 10/10/2022 4:09:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 23 tháng 08 năm 2022. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện 10/10/2022 4:10:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 08 năm 2022 9/10/2022 6:18:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 21 tháng 07 năm 2022. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện 8/10/2022 9:51:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 07 năm 2022 8/4/2022 4:07:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 6 năm 2022 7/5/2022 11:15:00 AM
12345
Designed by: Vinacom co.,ltd