Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 6 năm 2022


XEM THÊM

Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 14 tháng 4 năm 2023. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 5/9/2023 11:02:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 04 năm 2023 5/9/2023 10:46:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 23 tháng 03 năm 2023. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 5/9/2023 10:45:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 03 năm 2023 4/6/2023 10:07:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 14 tháng 02 năm 2023. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 4/6/2023 10:06:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 02 năm 2023 3/2/2023 9:07:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 12 tháng 01 năm 2023. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 3/2/2023 9:07:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 01 năm 2023 2/7/2023 2:34:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 06 tháng 12 năm 2022.Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 1/7/2023 4:28:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 12 năm 2022 1/7/2023 4:48:00 PM
12345
Designed by: Vinacom co.,ltd