Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 03 năm 2022


XEM THÊM

Kết quả 99 thông số chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 12 tháng 09 năm 2023. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 10/14/2023 10:50:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 09 năm 2023 10/9/2023 4:01:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 11 tháng 8 năm 2023. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 9/21/2023 11:24:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 08 năm 2023 9/25/2023 7:34:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 17 tháng 7 năm 2023. Kết quả do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 9/22/2023 4:56:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 07 năm 2023 8/1/2023 2:36:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 05 tháng 06 năm 2023. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng thực hiện 7/9/2023 11:22:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 06 năm 2023 7/9/2023 11:21:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 16 tháng 5 năm 2023. Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện 6/19/2023 10:23:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 05 năm 2023 6/19/2023 4:09:00 PM
12345
Designed by: Vinacom co.,ltd