Bảng giá nước sạch áp dụng từ kỳ thu tiền nước tháng 9 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 26 tháng 12 năm 2013.
          Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Bảng giá nước sạch

 Đối tượng/ mục đích sử dụng nước sạch  Giá (đồng/m3)
Các mức sử dụng nước sinh hoạt  
  SH1: Từ 01m3 đến 10m3/hộ/tháng 4.600
  SH2: Từ 10m3 - 20m3/hộ/tháng  6.300
 SH3: Từ 20m3 - 30m3/hộ/tháng 6.900
 SH4: Trên 30m3/hộ/tháng 8.900
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 7.200
Bệnh viện, cơ sở y tế 7.200
Phục vụ mục đích công cộng 7.200
Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
Kinh doanh dịch vụ 10.500

Mức giá trên đã bao gồm : Thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, chi phí lắp đặt đồng hồ và ống nhánh đến hộ sử dụng nước theo Nghị định số 117/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Giá nước sạch trên chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Designed by: Vinacom co.,ltd