Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước huyện Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 22 tháng 9 năm 2020 (kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)


XEM THÊM

Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 4 năm 2021 5/6/2021 9:34:00 PM
Kết quả 99 thông số chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 16 tháng 3 năm 2021 (do Trung trâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và Quatest 2 phân tích) 5/6/2021 8:59:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 16 tháng 03 năm 2021 (kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa) 4/9/2021 10:19:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 3 năm 2021 3/30/2021 4:21:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 02 năm 2021 3/12/2021 8:11:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 01 năm 2021 2/7/2021 8:48:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 12 năm 2020 2/15/2021 10:30:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 11 năm 2020 12/11/2020 4:10:00 PM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 10 năm 2020 11/5/2020 11:30:00 AM
Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước huyện Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 22 tháng 9 năm 2020 (kết quả của Quatest 2) 12/8/2020 10:28:00 AM
12345
Designed by: Vinacom co.,ltd