ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 23 tháng 05 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa,
số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

          Hàng năm, trong quý I, Công ty tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên, để báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó:
- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
- Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tôn trọng và tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ công ty; các nguyên tắc trong Quy chế phối hợp hoạt động; hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
-   Công ty đã thực hiện công bố thông tin, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của pháp luật. đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn; không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông của công ty.
          Ngoài ra, vẫn tồn tại những khó khăn trong quá trình sản xuất – kinh doanh, đặc biệt  đại dịch Covid 19 trong đầu năm 2020 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Toàn thể Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức  năm 2019 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh,  đầu tư năm 2020.
Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 10h30 cùng ngày./.
Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2020

 


Designed by: Vinacom co.,ltd