Thông báo về giá nước sạch trên địa bàn Tp Nha Trang, Huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn từ 10/ 2022
Người đăng: duynv - Ngày: 10/3/2022 11:21:00 AMThông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang từ 01/2021
Người đăng: duynv - Ngày: 1/8/2021 9:25:00 AMThông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang từ 01/2020
Người đăng: duynv - Ngày: 1/13/2020 4:33:00 PMThông báo về giá nước sạch trên địa bàn Tp Nha Trang, Huyện Diên Khánh và Cam Lâm
Người đăng: duynv - Ngày: 6/18/2019 9:10:00 AMThông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang từ 01/2019.
Người đăng: duynv - Ngày: 1/20/2019 10:47:00 PMThông báo về việc thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang từ 01/2018.
Người đăng: admin - Ngày: 2/2/2018 2:41:00 PMThông báo về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Người đăng: duynv - Ngày: 2/2/2018 1:34:00 PMQuyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng áp dụng từ 01/2017 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa
Người đăng: duynv - Ngày: 12/26/2016 11:25:00 AMQuyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá nước sạch sinh hoạt áp dụng từ 01/2017
Người đăng: duynv - Ngày: 12/26/2016 11:29:00 AMBảng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng từ năm 2015 đến 2018
Người đăng: duynv - Ngày: 12/26/2014 11:04:00 AM

Thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang.

12
Designed by: Vinacom co.,ltd