Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước huyện Khánh Sơn và mạng lưới tháng 4 năm 2021 (đến ngày 12/4/2021)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/22/2021 4:08:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 16 tháng 03 năm 2021 (kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/9/2021 10:19:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 3 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/30/2021 4:21:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 02 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/12/2021 8:11:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 01 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 2/7/2021 8:48:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 12 năm 2020
Người đăng: thanhvc - Ngày: 2/15/2021 10:30:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 11 năm 2020
Người đăng: thanhvc - Ngày: 12/11/2020 4:10:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Khánh Sơn và mạng lưới tháng 10 năm 2020
Người đăng: thanhvc - Ngày: 11/5/2020 11:30:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước huyện Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 22 tháng 9 năm 2020 (kết quả của Quatest 2)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 12/8/2020 10:28:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp cấp nước huyện Khánh Sơn và mạng lưới ngày lấy mẫu 22 tháng 9 năm 2020 (kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 12/8/2020 10:27:00 AM123456789
Designed by: Vinacom co.,ltd