Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 10 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 11/18/2021 1:50:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 21 tháng 9 năm 2021 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
Người đăng: thanhvc - Ngày: 11/18/2021 1:51:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 9 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 10/16/2021 11:46:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 27 tháng 8 năm 2021 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
Người đăng: thanhvc - Ngày: 11/18/2021 1:51:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 8 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 10/16/2021 11:46:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 01 tháng 7 năm 2021 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
Người đăng: thanhvc - Ngày: 8/13/2021 10:27:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 7 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 8/13/2021 11:26:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 08 tháng 6 năm 2021 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 7/12/2021 3:42:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 6 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 7/9/2021 2:44:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 25 tháng 5 năm 2021 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 6/8/2021 4:01:00 PM12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd