Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 4 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 5/6/2021 9:31:00 PMKết quả 99 thông số chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 16 tháng 3 năm 2021 (do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và Quatest 2 phân tích)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 5/6/2021 9:07:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 3 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/30/2021 4:18:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 25 tháng 02 năm 2021 (kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/9/2021 10:18:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 02 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/15/2021 1:23:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 28 tháng 01 năm 2021 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/12/2021 8:06:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 01 năm 2021
Người đăng: thanhvc - Ngày: 2/7/2021 8:43:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 17 tháng 12 năm 2020 (kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 1/6/2021 10:55:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới cấp nước tháng 12 năm 2020
Người đăng: thanhvc - Ngày: 2/15/2021 10:34:00 AMKết quả hất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày lấy mẫu 17 tháng 11 năm 2020 (kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/9/2021 11:03:00 AM12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd