Kết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 08 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 9/10/2022 6:18:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 21 tháng 07 năm 2022. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 8/10/2022 9:51:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 07 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 8/4/2022 4:07:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 6 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 7/5/2022 11:15:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang (NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 05 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 6/10/2022 9:42:00 AMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 4 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 5/5/2022 3:27:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 24 tháng 3 năm 2022. Kết quả 99 thông số do Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cùng thực hiện.
Người đăng: thanhvc - Ngày: 5/5/2022 3:27:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 03 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/27/2022 4:02:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới ngày 15 tháng 02 năm 2022. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện
Người đăng: thanhvc - Ngày: 4/27/2022 4:19:00 PMKết quả chất lượng nước của Xí nghiệp Cấp nước Nha Trang ( NMN Võ Cạnh, NMN Xuân Phong) và mạng lưới tháng 02 năm 2022
Người đăng: thanhvc - Ngày: 3/16/2022 3:21:00 PM12345678910...
Designed by: Vinacom co.,ltd