Lưu ý khi nhập!

- Bạn phải nhập đầy đủ các thông tin đang bỏ trống.
- Vui lòng điền thông tin chính xác để chúng tôi liên hệ với bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC MÁY

(Dùng cho hộ gia đình)

Kính gửi: - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Tôi tên là: Giới tính:    Sinh ngày:
Số chứng minh: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú: Số nhà: Đường(Tổ):
Phường (Xã): Thành phố (Huyện):
Điện thoại cố định: Điện thoại di động:

Đề nghị Công ty khảo sát, thiết kế thi công lắp đặt hệ thống cấp nước máy cho gia đình tôi tại địa chỉ:

Số nhà: Đường(Tổ):
Phường (Xã): Thành phố (Huyện):

Mục đích sử dụng:

1. Nước sinh hoạt hộ gia đình: (%)
2. Nước dùng cho sản xuất: (%)
3. Nước dùng cho kinh doanh-dịch vụ: (%)

Số hộ đăng ký sử dụng: (hộ)
Tổng số nhân khẩu: (nhân khẩu)

Các loại giấy tờ hiện có:


Tôi xin cam kết: Thực hiện đầy đủ những điều kiện đã ký trong Hợp đồng dịch vụ cấp nước với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa và các thỏa thuận khác.

Nếu vi phạm các điều đã cam kết, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tạm ngưng cấp nước mà không báo trước.

Nhập mã số bảo mật (*)Designed by: Vinacom co.,ltd